جنسیت : وضعیت تاهل : سن:سال


تحصیلات :


محله :
سابقه سکونت در شهر تهران:سال
منطقه:


1- تا چه حد با وظایف وماموریتهای مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران(1888) آشنایی دارید؟


2- از چه طریقی با مرکز نظارت همگانی 1888 آشنا شدید؟


3- نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات را در خصوص معرفی مرکز نظارت همگانی 1888 چگونه ارزیابی می نمایید؟


4-آیا تا کنون با مرکز نظارت همگانی(1888) تماس یا در جلسات ارتباط مستقیم مردم با مدیران شهرداری در مرکز 1888 شرکت نموده اید؟


5-انگیزه شما از انتخاب مرکز نظارت همگانی(1888) به عنوان مرجع پاسخگویی و تماس با آن چه بوده است؟


در صورت تماس با مرکز 1888

----------------------------

6-موضوع تماس و ارتباط شما با مرکز نظارت همگانی (1888) مربوط به کدامیک از حوزه های مدیریت شهری بوده است؟


7- کدامیک از ابزارهای زیر در برقراری ارتباط با 1888 مناسب می دانید(یک مورد را انتخاب کنید.)


8-آیا از سوی مرکز نظارت همگانی( 1888) اقدامی در خصوص پیگیری مشکل یا درخواست شما صورت گرفته است؟


9-تا چه حد از نحوه رسیدگی (سرعت-دقت-کیفیت)درخواست خود از سوی مرکز نظارت همگانی (1888) رضایت داید؟


10-در صورت مواجه با مشکل معضلات شهری آیا تمایل به برقراری ارتباط مجدد با مرکز 1888 را دارید؟


11-به چه میزان در رسیدگی و حل مشکلات خود از سوی مرکز نظارت همگانی (1888) اعتماد دارید؟


12-به طور کلی میزان رضایت شما از عملکرد مرکز نظارت همگانی (1888) تا چه حد است؟