ورود به سایت |  01/18/2019 - جمعه 28 دي 1397
شهردارى تهران
..:: اقتصاد شهر ::..
  جستجو
 
کاربرگ ارزیابی فصلنامه اقتصاد شهر
فصلنامه اقتصاد شهر که در چارچوب اجرائی کردن ماده 27 قانون جامع درآمدهای پایدار، با هدف جلب آراء و تعاطی افکار و اندیشه‌ها به منظور پوشش خلاء‌های مطالعاتی و بررسی‌های علمی در حوزه اقتصاد شهری و منابع درآمدی شهرداری منتشر می‌شود، برای حرکت در مسیر مأموریت مندرج، علاقه‌مند به دریافت نظرات انتقادی و ارزیابی و نیز پیشنهادات مخاطبین عزیز فصلنامه است، به همین منظور پرسش‌های زیر طراحی و در معرض اظهارنظر خوانندگان فصلنامه قرار دارد. امید است با دریافت نظرات شما در مسیر ارتقاء سطح دانش کاربردی اقتصاد شهری و کمک به تحقق مأموریت‌های فصلنامه موفق باشیم.
نام: نام خانوادگی:
شغل: جنسیت:
تحصیلات:
رشته:
نام سازمان: پست الکترونیکی:
1-مطالب کدام یک از سرویس هاي فصلنامه را براي مطالعه انتخاب می کنید؟


2-علت مطالعه بخشهاي انتخابی چیست؟3-کدام مطالب فصلنامه را کاربردي تر ارزیابی می کنید؟

4-میزان انعکاس ابعاد اقتصاد شهري موضوعات (مالیه شهري، اقتصاد حمل و نقل شهري، اقتصاد انرژي و محیط زیست شهري، اقتصاد گردشگري شهري و ...) در مطالب چگونه است؟
5-میزان نوآوري فصلنامه در انتقال تجربیات را چگونه ارزیابی می کنید؟
6-تعداد مقالات و حجم مطالب در چه سطحی واقع شده است؟7-سطح مقالات مجله از نظر شما چگونه است؟8-گرافیک، صفحه آرایی و چاپ فصلنامه را چطور ارزیابی می کنید؟
9-روانی و شیوایی سبک نگارش را چگونه ارزیابی می کنید؟
10-نحوه تهیه و دسترسی شما به فصلنامه چگونه است؟11-شیوه توزیع مجله را چگونه ارزیابی می کنید؟
12-بطور کلی فصلنامه اقتصاد شهر را چگونه ارزیابی می کنید؟
13-چنانچه انتقاد یا پیشنهاد خاصی به منظور بهبود کیفیت مطالب و چاپ و انتشار فصلنامه دارید، ارائه فرمایید:

ارسال
شهرداری تهران   شرایط استفاده  اظهارنامه خصوصی
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385