نقشه سایت |   |  11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

مشارکت در نمایشگاه گل و گیاه
***پرکردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.
فرم درخواست مشارکت در نمایشگاه گل و گیاه تهران
نام:
نام خانوادگی:
سمت متقاضی:
به شماره ملی
نام موسسه (فارسی):
نام موسسه (انگلیسی):
نشانی:
تلفن: پیش شماره تلفن:
نمابر: آدرس پست الکترونیک:
نام مدیر مسئول: نام خانوادگی مدیر مسئول:
کد ملی مدیر مسئول: شماره تلفن همراه مدیر مسئول:
نام نماینده رابط یا مسئول غرفه: نام خانوادگی نماینده رابط یا مسئول غرفه:
کد ملی نماینده رابط یا مسئول غرفه: شماره تلفن همراه نماینده رابط یا مسئول غرفه :
متراژ غرفه درخواستی در سالنهای نمایشگاه (مترمربع):
متراژ غرفه درخواستی در فضای باز نمایشگاه (مترمربع):
محصولات نمایشی:
سوابق مشارکت در نمایشگاه ها:
با مطالعه دقیق مقررات و دستورالعمل های نمایشگاه و با آگاهی کامل از جزئیات مندرج درخواست شرکت در نمایشگاه مذکور را می نمایم.

ارسال
بازگشت به بالا ^